Socialinės atsakomybės principai


 

A. Sąžiningos darbo sąlygos

Brother Group supranta sąžiningų darbo sąlygų svarbą, gerbia žmones, pripažįsta pamatines žmonių teises bei tikisi, kad žmonės dirbantys Brother Group ("Partneriai") irgi taip elgsis.

 

1. Nediskriminavimas ir nepriekabiavimas

Brother Group netoleruoja diskriminavimo ir priekabiavimo veiksmų. Būtent:
(1) Brother Group nediskriminuoja dėl, pavyzdžiui, rasės, lyties, amžiaus, seksualinės orientacijos, nėštumo, politinių pažiūrų, narystės sąjungose, vedybinio statuso, tautybės, etniškumo, religijos, neįgalumo;
(2) Brother Group nepažeidžia asmens orumo įsitraukdama į priekabiavimus ar užgauliojimą (bet kokiu pagrindu ar forma), kūnišką bausmę, psichologinę ar fizinę prievartą, ar grasinimus atlikti tokius veiksmus.

 

2. Sąžiningos ir įstatymiškos darbo sąlygos

Brother Group siekia išpildyti visus vietinius įstatymus ir reglamentus, kompetentingų valdžios organų nurodymus ar atitinkamas vietinių industrijų praktikas susijusias su darbo sąlygomis, įskaitant valandas, atlyginimus bei privilegijas (įtraukiant minimalias algas) bei viršvalandžius.

 

3. Susivienijimų laisvė

Brother Grupė gerbia kiekvienos šalies, kurioje kompanija vykdo savo veiklą, darbuotojų teisę laisvai vienytis su kitais, įstoti arba nestoti į darbuotojų sąjungas, siekti atstovavimo ir jungtis prie darbuotojų tarybos nepažeidžiant vietinių įstatymų ir reglamentų.

 

4. Vaikų ir priverstinis darbas

Brother Group netoleruoja ir neužsiima nelegaliomis darbo praktikomis. Būtent:
(1) nenaudoja priverstinės darbo jėgos ar nesavanoriško kalinių darbo;
(2) priimant darbuotojus į darbą iš Partnerių reikalauja valstybinių institucijų išduotų identifikacinių dokumentų, pasų ar darbo leidimų (išskyrus laikinus identifikacijos patvirtinimo ar valstybinius formalumus);
(3) neįdarbina asmenų nebaigusių privalomojo mokymo, kurio trukmę apibrėžia vietiniai įstatymai;
(4) neįdarbina asmenų jaunesnių nei 15 metų (ar 14, atsižvelgiant į šalies įstatymus);
(5) neskiria jaunesnių nei 18 metų Partnerių darbui, jei tai gali pakenkti jų sveikatai ar saugumui.

 

5. Aiškiai apibrėžta drausminimo politika

Brother Group aiškiai apibrėžia drausminimo praktikas ir procedūras bei praneša apie šią politiką ir procedūras savo darbuotojams.

 

6. Demaskavimo sistema

Kiekviena Brother Group kompanija įsteigia demaskavimo sistemą ir ragina Partnerius pranešti bet kokius šių socialinės atsakomybės principų, kompanijos politikos, vietinių įstatymų ir reglamentų pažeidimus. Brother Group neįgalioja Partnerių atsilyginti asmenims už geros valios ataskaitą apie pažeidimą ir, kur galima ir leidžiama vietinių įstatymų, išlaiko demaskuotojų anonimiškumą.

 

 

B. Sveikata ir saugumas

1. Sveikata ir saugumas darbe

Brother Group laikosi visų įstatymų ir reglamentų taikomų kuriant sveiką ir saugią darbo aplinką mūsų Partneriams.
 
Brother Group saugo Partnerių sveikatą ir saugumą darbo vietoje šiomis priemonėmis:
(1) įvertinant ir kontroliuojant potencialias grėsmes saugumui įskaitant daug fizinių jėgų reikalaujantį darbą, elektros ir kitus energijos resursus, ugnį, transporto priemones, buvimą aplinkoje, kurioje yra chemikalų ir kitų biologinių bei fizinių veiksnių;
(2) suteikiant tinkamai įrengtas ir prižiūrėtas darbo vietas bei atitinkamą apsauginę įrangą;
(3) įdiegiant saugias darbo sistemas ir procedūras bei suteikiant nuolatinius mokymus, taip pat sistemas skirtas apsaugoti, valdyti, sekti ir pranešti apie profesinius sužalojimas bei ligas;
(4) įdiegiant strategijas ir atsakomąsias procedūras kritinėms situacijoms bei įvykiams įskaitant evakuaciją, treniruotes ir atsigavimo planus.

 

2. Sanitarinės sąlygos, maistas ir apgyvendinimas

Brother Group Partneriams ir bet kurioms trečioms šalims dirbančioms mūsų patalpose suteiks galimybes naudotis švariais tualetais ir švariu vandeniu, o maisto ruošimo bei valgymo patalpos, jei tokios yra, taip pat bus sanitarinės.
 
Darbininkų gyvenvietės, kur tokios yra, bus gerai prižiūrimos, švarios ir saugios, su tinkamai įrengtais avariniais išėjimais, karštu vandeniu dušuose, atitinkama šiluma, vėdinimu ir asmenine erdve - viskas atsižvelgiant į taikomus vietinius standartus.


 

C. Aplinka

Norėdama padėti visuomenei augti tausojant išteklius, Brother Group priėmė aplinkos apsaugos politiką ir siekia sumažinti verslo poveikį aplinkai visuose veiklos aspektuose ir visuose gaminio eksploatavimo cikluose pradedant kūrimu, vystymu, gamyba, vartojimu, baigiant utilizavimu daugkartiniu panaudojimu ir perdirbimu.
 
Brother Group pasirūpina visais reikiamais aplinkos apsaugos leidimais ir licencijomis bei laikosi visų tarptautinių ir vietinių aplinkos apsaugos įstatymų bei reglamentų, įskaitant tam tikrų medžiagų vartojimo apribojimą.

 

D.Etiškos ir garbingos verslo praktikos

Brother Group visą savo veiklą vykdo sąžiningai ir etiškai.

1. Sąžininga prekyba

Brother Group laikosi šalių ir regionų, kuriuose grupė vykdo savo veiklą, konkurencijos įstatymų ir neįsitraukia į jokią veiklą suvaržančią arba trukdančią laisvai ir sąžiningai konkurencijai.
Įsigydama prekes ir paslaugas Brother kompanija tiekėjus rinksis nešališkai ir sąžiningai.

 

2. Tinkamas reklamavimas

Brother Group laikosi taikomų reklamavimo standartų ir nenaudoja reklamos, jei žinoma, kad ji yra klaidinanti arba netiksli.

 

3. Nesąžiningas pranašumas

Brother Group jokia forma neįsitraukia į korupciją, lupikavimą arba grobstymą. Kyšiai ar kitos priemonės padedančios įgyti nesąžiningą pranašumą nėra siūlomos arba priimamos.

 

4. Tikslios korporacinės informacijos pateikimas ir fiksavimas

Brother Group fiksuoja ir pateikia visą reikiamą informaciją, įskaitant buhalterinius duomenis, punktualiai ir tiksliai bei tinkamai juos saugo.
 
Brother Group tiksliai ir laiku paskelbia finansinį statusą ir informaciją apie verslo operacijas savo akcininkams, investuotojams ir atitinkamoms finansų rinkoms tuo suteikdama galimybes atlikti kompetentingus investavimo sprendimus pagal taikomus įstatymus ir reglamentus.
 
Be to, Brother Group reikalauja Partnerių užtikrinti, kad asmeniniai pareiškimai spaudoje, žurnaluose, radijuje, televizijoje, įrašyti video formatu arba pateikti internetu nesudaro įspūdžio, jog yra kalbama arba veikiama Brother kompanijos vardu.

 

5. Informacijos valdymas

Brother Group yra įdiegusi griežtas informacijos valdymo sistemas ir užtikrina, kad Partneriai trečiosioms šalims be sutikimo ir neteisėtai neatskleis konfidencialios informacijos susijusios su Brother Group kompanijomis, kitomis organizacijomis ar mūsų klientais.

 

6. Asmeninės informacijos saugojimas

Brother Group gerbia savo klientų, verslo kontaktų ir Partnerių privatumą, todėl sukūrė apsaugos priemones skirtas sumažinti priėjimą prie jų asmeninės informacijos pagal vietinius privatumo įstatymus. Brother Group saugo asmeninę informaciją, įskaitant asmeninius duomenis, klientų ir darbuotojų sąrašus bei neduoda Partneriams sutikimo dalintis asmenine informacija, nebent tai daroma laikantis vietinių duomenų apsaugos įstatymų ir mūsų taikomos privatumo politikos arba gavus sutikimą.
 

7. Politika prieš priklausančių kompanijai asmenų sandorius

Partneriai neįsitraukia į nelegalius sandorius. Nelegalūs asmenų priklausančių kompanijai sandoriai paprastai apima prekybą vertybiniais popieriais turint medžiagos, neviešinamos informacijos apie saugumą.
 

8. Intelektualinės nuosavybės teisių apsauga

Brother Group siekia apsaugoti, išlaikyti ir išplėsti Brother Group intelektualinės nuosavybės teises (įskaitant, bet neapsiribojant patentais, registruotais prekiniais ženklais ir autorių teisėmis). Brother Group gerbia trečiųjų šalių intelektualinės nuosavybės teises. Brother Group ir Partneriai specialiai nepažeidinės kitiems priklausančių intelektualinės nuosavybės teisų.


 

E. Valdymo sistema šių principų įdiegimui

Brother Group sukūrė valdymo sistemą šiems Principams įgyvendinti:
(1) kiekviena kompanija priklausanti Brother Group įdiegs savo elgesio kodeksą, kuris, kartu su kitomis kompanijos taisyklėmis, išpildys šių Principų nustatytą standartą ir reiklaus iš Partnerių, kad laikytųsi to kodekso;
(2) kiekviena kompanija priklausanti Brother Group, atsižvelgiant į jos sandarą, paskirs departamentą atsakingą už elgesio kodekso įgyvendinimą;
(3) kiekviena kompanija priklausanti Brother Group rengs reguliarius mokymus savo darbuotojams laikydamasi elgesio kodekso;
(4) kiekviena kompanija priklausanti Brother Group periodiškai atliks auditą, kad užtikrintų šių Principų laikymąsi;
(5) kiekviena kompanija priklausanti Brother Group laiku ištaisys periodinių auditų aptiktus trūkumus.
Vadovybė atsakinga už Brother Industries, Ltd teisinę dalį turės užtikrinti šių Principų ir valdymo sistemų įgyvendinimą kiekvienoje Brother Group kompanijoje, taip pat bus atsakinga už reguliarų valdymo sistemų patikrinimą.